RESOLUCIÓN do 12 de xuño, da Secretaría Xeral da Consellería de Sanidade, pola que se dá publicidade ó Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño, sobre medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a nova normalidade

 

 

 

 

Medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200613/AnuncioC3K1-120620-1_gl.html