Real Decreto 926/2020, de 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2

 

Declárase o estado de alarma en todo o territorio nacional ata o 9 de novembro ás 00:00 h, con posibles prórrogas, para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2. Para iso establécense certas limitacións de liberdade de circulación, de entrada e saída entre CCAA e de permanencia de grupos de persoas en espazos públicos e privados.

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/25/pdfs/BOE-A-2020-12898.pdf