Moratoria no pago de débedas hipotecarias para a adquisición de vivenda habitual

Moratoria no pago de débedas hipotecarias para a adquisición de vivenda habitual para os debedores hipotecarios en situación de desemprego ou que, sendo empresarios ou profesionais, sufran unha perda substancial de ingresos ou caída de vendas superior ao 40% ou debedores hipotecarios cuxa unidade familiar, no mes anterior á solicitude da moratoria, non alcance determinado nivel de ingresos, en función dos seus integrantes, a cota hipotecaria represente máis do 35% dos seus ingresos e a emerxencia sanitaria haxa alterado as súas circunstancias económicas. A moratoria debe ser solicitada polo debedor ao acredor, achegando determinada documentación regulada. Pódese solicitar ata 15 días despois do prazo de vixencia do real decreto-lei e o acredor dispón dun prazo máximo de 15 días para tramitar a solicitude. Concedida a moratoria, deben notificar a súa existencia e duración ao Banco de España a efectos contables e de non imputación no cómputo de previsión de riscos.

 

Decreto/normativa: