Bonificacións á seguridade social e apoio á prolongación do período de actividade dos traballadores con contratos fixos descontinuos nos sectores de turismo e comercio e hostalería vinculados á actividade turística

As empresas dedicadas a actividades encadradas nos sectores do turismo, así como os do comercio e hostalería, sempre que se atopen vinculadas ao devandito sector do turismo, que xeren actividade produtiva nos meses de febreiro, marzo, abril, maio e xuño, e que inicien ou manteñan en alta durante os devanditos meses a ocupación dos traballadores con contratos de carácter fixo descontinuo, poderán aplicar unha bonificación nos devanditos meses do 50% das cotas empresariais á Seguridade Social por continxencias comúns, así como polos conceptos de recadación conxunta de Desemprego, FOGASA e Formación Profesional dos devanditos traballadores.

 

Esta medida será de aplicación desde o 1 de xaneiro de 2020 ata o día 31 de decembro de 2020.

 

Información adicional:

Decreto/normativa: